تصفیه هوا کنت مدل Alps

  • قابلیت پاکسازی هوا تا ۱۰۰ متر مربع
  • دارای ۴ مرحله فیلتراسیون
  • دارای سیستم یونیزاسیون و تولید یون منفی